Njoftim i shoqerise “International Distribution for Albania” sha., date 28.04.2017, ku njoftohen aksionaret e shoqerise se me date 19.05.2027, ora 12.00 ne seline e shoqerise do te mbahet mbledhja e Asamblese se Pergjithshme e cila do marre ne shqyrtim rendin e dites:

“Miratimin e veprimeve juridike te ndermarra nga administratori i shoqerise per lidhjen dhe nenshkrimin e kontratave me te tretet ne emer dhe per llogari te shoqerise”.

Aksionaret mund te terheqin dokumentacionin e nevojshem cdo dite nga ora 9.00-17.00.
Ata mund te paraqiten ne mbledhje, personalisht ose nepermjet perfaqesuesve te tyre.

Ftohen aksionaret te jene te pranishem ne mbledhje ne daten dhe oren e siperpermendur.

Drejtori i Pergjithshem Alban Xhillari